Init

Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô Code block import numpy as np print("New blog!!!") class someclass(): def somefunc(a, b): return a + b

April 23, 2021 · 1 phút · Nguyen Tri Tai